سنگ چینی ، سنگ کریستال ، سنگ گوهره ، سنگ مرمریت

تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی لایم استون

گالری سنگ های چینی ساختمانی

سنگ چینی ابری تواندشت  سنگ چینی ابری تواندشت  سنگ چینی آبشویه 

سنگ چینی ابری تواندشت              سنگ چینی ابری تواندشت                  سنگ چینی آبشویه       

    

 

سنگ چینی اردودر  سنگ چینی ازنا  سنگ چینی آق شتیل 

  سنگ چینی اردودر                           سنگ چینی ازنا                       سنگ چینی آق شتیل

 

 

سنگ چینی الیگودرز عسگران  سنگ چینی الیگودرز  سنگ چینی بادباد الیگودرز 

 سنگ چینی الیگودرز عسگران              سنگ چینی الیگودرز                سنگ چینی بادباد الیگودرز   

 

 

سنگ چینی بادباد غرب  سنگ چینی بادباد غربی  سنگ چینی تنگ حنا و قلعه بهمن 

        سنگ چینی بادباد غربی                سنگ چینی بادباد غربی           سنگ چینی تنگ حنا و قلعه بهمن

 

 

سنگ چینی تواندشت شرقی  سنگ چینی جلبر ارومیه  سنگ چینی جوشان رود 

 سنگ چینی تواندشت شرقی             سنگ چینی جلبر ارومیه                 سنگ چینی جوشان رود       

 

 

سنگ چینی جوشان  سنگ چینی خاکستری لای بید  سنگ چینی دریژان بالا 

  سنگ چینی جوشان                 سنگ چینی خاکستری لای بید              سنگ چینی دریژان بالا   

 

 

سنگ چینی دشت قوره نقده  سنگ چینی ده زیارت شرقی  سنگ چینی ده زیارت 

 سنگ چینی دشت قوره نقده           سنگ چینی ده زیارت شرقی              سنگ چینی ده زیارت         

 

 

سنگ چینی دو تو  سنگ چینی دوزان غربی  سنگ چینی دوزان 

 سنگ چینی دو تو                       سنگ چینی دوزان غربی                     سنگ چینی دوزان   

 

 

سنگ چینی ذاکرکند هشترود  سنگ چینی سور  سنگ چینی سیرجان 

 سنگ چینی ذاکرکند هشترود                 سنگ چینی سور                      سنگ چینی سیرجان         

 

 

سنگ چینی سیرجان1  سنگ چینی شاوله نقده  سنگ چینی عسگران 

سنگ چینی سیرجان                  سنگ چینی شاوله نقده                   سنگ چینی عسگران

 

 

سنگ چینی عسگران  سنگ چینی عسگران  سنگ چینی قدمگاه سیرجان 

      سنگ چینی عسگران                     سنگ چینی عسگران                سنگ چینی قدمگاه سیرجان

 

 

سنگ چینی قروهJPG  سنگ چینی کوه میل  سنگ چینی کریستال 

     سنگ چینی قروه                       سنگ چینی کوه میل                       سنگ چینی کریستال

 

 

سنگ چینی لایبید  سنگ چینی مرمر مصلا  سنگ چینی مسکاء ماسوله 

        سنگ چینی لایبید                     سنگ چینی مرمر مصلا                 سنگ چینی مسکاء ماسوله

  

 

سنگ چینی مشکی طبس  سنگ چینی مغانک  سنگ چینی نیریز 

 سنگ چینی مشکی طبس                       سنگ چینی مغانک                          سنگ چینی نیریز             

 

 

سنگ چینی و کریستال چوبدر پایین  سنگ چینی یوسفکوه غربی 

سنگ چینی و کریستال چوبدر پایین        سنگ چینی یوسفکوه غربی