سنگ چینی ، سنگ کریستال ، سنگ گوهره ، سنگ مرمریت

تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی لایم استون

انواع سنگ فیروزه ، Turquoise

فیروزه عجمى: سنگ باطله ندارد و به رنگ آبى پر رنگ است. با ارزشترین نوع فیروزه است و به صورت گرد یا بادامى تراش داده مى شود.

فیروزه شجرى: همراه با باطله است. پس از تراش سنگ باطله به صورت شاخه اى یا دندریتى نمایان مى گردد. این نوع فیروزه را به صورت هاى گرد، بیضوى، اشکى و چهارگوش مى تراشند.

فیروزه چغاله نیم رنگ: نسبتا شبیه فیروزه عجمى است اما کمرنگ تر است و روى آن، لکه هاى سفیدى دیده مى شود که در واقع کانى آلونیت است.نام چغاله به دلیل این است که مانند میوه نارس کمرنگ تر از نوع عجمى است.

فیروزه چغاله سفید: شبیه چغاله نیم رنگ اما روشن تر است.

فیروزه عربى: همان نوع شجرى است اما با قطر کمتر و ترا ش آن نیز سخت تر است. این نوع فیروزه نامرغوب بوده و به رنگ سبز کمرنگ دیده مى شود. در صورتى که قطر آن بیشتر باشد، به آن فیروزه دو بهرى نیز مى گویند.

فیروزه توفال رنگین: شبیه فیروزه شجرى است اما با سنگ باطله کمتر.

فیروزه توفال نیم رنگ: همان فیروزه توفال رنگین اما روشن تر است. زیرا کاتیون Cu+2 در شبکه بلورى به طور کامل وجود ندارد.

فیروزه توفال سفید: همان توفال نیم رنگ است،‌اما خیلی روشن تر است.
فیروزه نرم: به دانه هاى خیلى ریز فیروزه که براى زینت دادن اشیا به کار مى رود، گفته مى شود.

فیروزه درشت: به سنگهاى نسبتا درشت فیروزه که خرد نشده اند و رگه دارند، گفته مى شود.

فیروزه خاکه: این نامگذارى در معدن مرسوم است. این نوع سنگ باطله ندارد و خالص است. به ابعاد مختلف و کروى در داخل رگه هاى بشدت دگرسان و خرد شده و به رنگ آبى روشن تا تیره یافت مى شود و بسیار گرانبهاست.

فیروزه گل کاسنى: به فیروزه سبز پررنگ متمایل به خاکسترى گفته مى شود. دلیل رنگ آن، وجود کاتیون Fe+2 در ساختمان آن است. به این نوع فیروزه تلخ مى گویند

تاریخ ارسال: جمعه 7 تیر 1392 ساعت 11:39 | سنگ چینی و سنگ کریستال ساختمانی: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب